Denne gennemgang viser processen med at planlægge forsyningsordrer til opfyldning af nye behov. Du kan starte forsyningsplanlægningen med faste intervaller, f.eks. hver morgen eller hver mandag, eller når du får besked om det af salg eller produktion, afhængigt af behovstypen. I denne gennemgang kommer du til at bruge vinduet Ordreplanlægning, der er et simpelt forsyningsplanlægningsværktøj, der er baseret på manuel beslutningstagning i stedet for en parameterbaseret automatisk planlægning.

Om denne gennemgang

Denne gennemgang illustrerer følgende opgaver:

 • Planlægning af en købsordre for produktionskomponenter.
 • Planlægning af en overflytningsordre til opfyldning af et salgsbehov.
 • Planlægning af en produktionsordre for en vare med flere niveauer.

Roller

Denne gennemgang viser de opgaver, der udføres af følgende brugerroller:

 • Produktionsplanlægger
 • Indkøbsagent
 • Salgsordrebehandler

Forudsætninger

Inden du begynder denne gennemgang, skal du installere Demonstrationsdatabase til CRONUS International Ltd.. Der skal foretages følgende ændringer i databasen:

 • Slet alle eksisterende salgsordrer på cykler.
 • Opret én salgsordre på ti cykler på lokationen BLÅ.
 • Slet alle planlagte og fastlagte produktionsordrer. Slet ikke startede ordrer med poster, der allerede er bogførte.

Du skal som hovedregel bruge de foreslåede data i denne gennemgang, da disse data indeholder de nødvendige poster.

Historie

Erik, der er produktionsplanlægger i en mindre produktionsvirksomhed, er ved at planlægge produktions og købsordrer til opfyldning af nye salgsbehov.

Da der er få styklisteniveauer i produkterne, og ordrestrømmen er relativ beskeden, anvender Erik vinduet Ordreplanlægning til manuelt at oprette forsyningsordrer, ét produktniveau ad gangen.

Ved mere komplekse produktionsmiljøer, bruges planlægningskladden til at planlægge forsyningen baseret på vareparametre, som f.eks. ændringsperiode, sikkerhedstid, genbestillingspunkt og batchberegninger af den samlede efterspørgsel fra alle produktniveauer.

Oprette eksempeldata

Standarddemonstrationsvirksomheden CRONUS har p.t. en stor mængde ikke-planlagte behov. Under de forskellige planlægningsopgaver i denne gennemgang vil du få brug for at afvige fra den realistiske forretningsgang ved at ignorere behov med tætte forfaldsdatoer og i stedet bruge behov med senere forfaldsdatoer.

Bruge vinduet Ordreplanlægning

Du kan få adgang til vinduet Ordreplanlægning fra flere forskellige steder i menuen Afdelinger i navigationsruden:

 • Produktion, Planlægning
 • Salg & Marketing, Ordrebehandling
 • Køb, Planlægning
 • Desuden kan du åbne dette vinduet for en bestemt produktionsordre ved at vælge planlægning i gruppen Ordre under fanen Naviger.

Sådan bruges vinduet Ordreplanlægning

 1. Indtast Ordreplanlægning i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

  Når vinduet Ordreplanlægning først åbnes, skal der beregnes en plan for at få vist det nye behov, siden det sidst blev beregnet.

 2. Under Handlinger i gruppen Funktioner vælges Beregn plan.

  Planlægningssystemet analyserer et eventuelt nyt behov, der er kommet til, som f.eks. nye salg, ændrede salg eller produktionsordrer.

  Det nødvendige antal for hvert behovslinje beregnes baseret på den samlede tilgængelighed. Denne beregning udføres ordre-for-ordre. Dette betyder, at den ordre, der indeholder behovslinjen med den tidligste forfaldsdato eller afsendelsesdato, beregnes først. Derefter vil de andre behovslinjer blive beregnet i samme ordre, uanset forfaldsdato eller afsendelsesdato.

 3. Sørg for, at vinduet Ordreplanlægning er maksimeret, og at kolonnefelterne er tilpasset, så de viser alle standardfeltnavnene.

  Når beregningen er færdig, viser vinduet alle ikke-opfyldte behov som ikke-udvidede ordrehovedlinjer sorteret efter tidligste behovsdato.

  Bemærk, at CRONUS har flere ordrer med ikke-opfyldte behov. Hver planlægningslinje, der står med fed skrift, repræsenterer en ordre, salgsordre eller produktionsordre, inklusive mindst én ordrelinje med utilstrækkelig disponering.

 4. Gå til feltet Vis behov som, og vælg filteret Alle behov.

  I feltet Behovstype kan du vælge, hvilke ordretyper der skal vises.

  Ordrer, der ikke har disponeringsproblemer, vises ikke. Hvis der ikke findes nogle ordrer, når en plan beregnes, vil der blive vist en meddelelse, og der vil ikke blive vist nogen planlægningslinjer.

Planlægge en købsordre for at opfylde et komponentbehov

I denne procedure opretter du en købsordre til manglende produktionskomponenter.

Sådan planlægges en købsordre for at opfylde et komponentbehov i produktionen

 1. Udvid den første linje (vælg symbolet +).

 2. Markér den første behovslinje med varen LSU-15, og vælg Vis dokument i gruppen Linje under fanen Naviger.

 3. Luk den åbnede produktionsordre for at vende tilbage til vinduet Ordreplanlægning.

 4. Gå til feltet Genbestillingssystem, og vælg Køb.

  Standardværdien er fra vare- eller lagerkortet, men du kan ændre det til et af følgende muligheder:

  • Køb - for at oprette en købsordre.
  • Overførsel - for at oprette en overflytningsordre.
  • Produktionsordre - for at oprette en produktionsordre.
 5. Vælg en af følgende indstillinger, der svarer til det valgte genbestillingssystem i feltet Forsyning fra:

  • Kreditor - For køb
  • Lokation - til overførsler

  Hvis feltet ikke er udfyldt, vises der en fejlmeddelelse, når du prøver at oprette forsyningsordren.

  Bemærk
  Hvis der er oprettet et standardleverandørnummer på varekortene for komponenterne, vil linjerne være forudindstillet.

 6. Markér feltet Forsyning fra.

 7. I vinduet Vare/leverandører skal du vælge Ny og derefter vælge leverandør 30000.

 8. Vælg knappen OK for at gå tilbage til vinduet Ordreplanlægning.

 9. Kopier leverandør 30000 for til andre linjer for højttalerkomponenterne på denne produktionsordre.

  Du er nu klar til at oprette en købsordre.

 10. Vælg Lav ordrer under fanen Handlinger. Vinduet Opret forsyningsordrer åbnes.

 11. På oversigtspanelet Ordreplanlægning, i feltet Lav ordrer for, skal du vælge muligheden Aktiv ordre.

 12. Gå til oversigtspanelet indstillinger og feltet Opret købsordre, og vælg indstillingen Opret købsordrer.

 13. Vælg OK-knappen for at oprette købsordrer for alle komponenterne i ordren.

  Købsordrerne er nu oprettet og gemt som de sidste ordrer på listen over købsordrer.

Planlægge en overflytningsordre for at opfylde et salgsbehov

I denne procedure kommer du til at planlægge ud fra et behov fra en salgsordre. Behovslinjerne repræsenterer salgslinjer og ikke komponentlinjer som ved produktionsbehov.

Sådan planlægges en overflytningsordre til opfyldning af et salgsbehov.

 1. Flyt markøren til planlægningslinjen for ordre 2008.

 2. Udvid linjen, og flyt markøren til behovslinjen.

  Salgsordre 2008 er på ti højttalere, vare LS-120, der er bestilt af Lauritzen Kontormøbler A/S.

  Varens definerede genbestillingssystem og standardleverandør vises.

  Bemærk
  Nederst i vinduet er der fire oplysningsfelter. I feltet Tidligste disponible dato vil de ti stykker, der er behov for, være til disposition på en indgående forsyningsordre ni dage senere end den aktuelle forfaldsdato. Hvis dette er for sent for kunden, viser feltet Disponibel til overflytning 13 stykker af varen på en anden lokation. Du vil skulle planlægge denne lagerbeholdning.

 3. Vælg feltet Disponibel til overflytning for at åbne vinduet Hent alternativ forsyning.

 4. Vælg OK-knappen for at registrere de ti varer, der er til disposition.

  Bemærk
  Det foreslåede køb i behovslinjen er erstattet med en overførsel fra lokationen GRØN. Funktionen Lav ordrer opretter en overflytningsordre fra GRØN til den påkrævede lokation. Feltet Erstatning findes fungerer på samme måde.

 5. På fanen Handlinger i gruppen Funktioner vælges Lav ordrer. Vinduet Opret forsyningsordrer åbnes.

 6. På oversigtspanelet Ordreplanlægning, i feltet Lav ordrer for, skal du vælge muligheden Den aktive ordre.

 7. Gå til oversigtspanelet indstillinger og feltet Opret overflytningsordre, og vælg indstillingen Opret overførselsordrer.

 8. Vælg knappen OK for at oprette overførselsordren til forsyning af salgsordren.

  Overførselsordren er nu oprettet og gemt som den sidste ordre på listen over åbne overførselsordrer.

Planlægge en Produktionsordre med flere niveauer for at opfylde et salgsbehov

I denne procedure kommer du til at planlægge en opfyldning af et salgsbehov for en produceret vare med flere produktniveauer, der hver opretter afhængige produktionsbehov.

Sådan planlægges en produktion med flere niveauer for at opfylde et salgsbehov

 1. Vælg planlægningslinjen med salgsbehovet for ordre 1001, oprettet tidligere som forudsætningsdata.

  Behovet er en salgslinje, men varen har et defineret genbestillingssystem for Prod.ordre. Fortsæt med at tilføje en ekstra ringeklokke til komponentbehovet for hver cykel.

 2. Hvis du skal åbne vinduet Planlægning - komponenter, skal du vælge Komponenter i gruppen Linje under fanen Naviger.

 3. På linjen for Ringeklokke skal du ændre feltet Antal pr. fra 1 til 2.

 4. Overvej dine planlægningsalternativer i vinduet Ordreplanlægning. I dette tilfælde har du ingen alternative forsyningsmuligheder, ingen overførsel, erstatning eller senere levering. Du skal oprette den foreslåede forsyningsordre, en produktionsordre.

 5. Vælg Lav ordre i gruppen Generelt under fanen Handlinger.

  I vinduet Ordreplanlægning kan du se, at planlægningslinjen for salgsordre 1001 ikke længere findes, og at det første salgsbehov er dækket.

 6. Luk vinduet Ordreplanlægning.

  Nu kunne du vælge at blive i denne visning og færdiggøre planlægningsopgaverne. I stedet vil du dog nu antage rollen som produktionsplanlægger ved at gå til den produktionsordre, som du lige har oprettet, og åbne vinduet Ordreplanlægning.

Som produktionsplanlægger skal du planlægge en specifik produktionsordre.

Sådan planlægges en specifik produktionsordre

 1. Åbn produktionsordren 101001, på ti cykler, som du oprettede ved at bruge funktionen Lav ordrer.

 2. Åbn vinduet Prod.ordrekomponenter for at kontrollere, at de ekstra ringeklokker afspejles på produktionsordren.

 3. Vælg Planlægning i gruppen Ordre under fanen Naviger.

  Vinduet Ordreplanlægning åbnes i en visning, der altid er filtreret ud fra det specifikke produktionsbehov. Salgsbehovet vises ikke. Du skal beregne en plan, før du kan se et eventuelt ekstra behov.

 4. Under Handlinger i gruppen Funktioner vælges Beregn plan.

  Bemærk, at de nye produktionsordrer vises som ikke-planlagt produktionsbehov, der er afledt af ordren 101001. De nye linjer repræsenterer et nyt produktionsbehov fra de underordnede samlinger, der skal oprettes for at producere ordren.

 5. Vælg Vis alle i gruppen Generelt under fanen Handlinger for at få vist en oversigt over alle produktionsbehov for produktionsordrerne.

  Hvis du vil angive yderligere oplysninger om behovslinjerne, kan du tilføjefelterne Behovsmængde og Tilgængelig behovsmængde til visningen.

  Nu skal du levere ti af hver komponent.

  Bemærk, at fire af behovslinjerne har angivet genbestillingssystemet Prod.ordre. Disse fire halvfabrikata repræsenterer det andet produktniveau af cyklen.

  Standardindstillingerne for genbestilling er allerede udfyldt, og du kan fortsætte til at lave ordrer.

 6. Vælg Lav ordrer i gruppen Generelt under fanen Handlinger.

  Før du klikker på OK, skal du bemærke teksten i oversigtspanelet Ordreplanlægning. Denne tekst er vigtig, fordi du ved, at cyklen har adskillige producerede komponenter, halvfabrikata, i produktstrukturen, som der kan være behov for, når du opretter denne produktionsordre.

 7. Vælg indstillingen Alle linjer, og derefter knappen OK i feltet Lav ordrer for i vinduet Opret forsyningsordre for for at oprette produktionsordrer for det andet ordreproduktniveau.

  Bemærk, at det øverste niveau i produktionsbehovet for produktionsordre 101001 ikke længere findes. Dette betyder, at der er foretage planlægning for det første produktionsbehov for de underordnede samlinger.

  I vinduet Ordreplanlægning beregner du igen en plan for at planlægge cykelstrukturen.

 8. På fanen Handlinger, i gruppen Funktion skal du vælge Beregn plan for at beregne planen som angivet i den integrerede hjælpetekst.

  De to nye linjer repræsenterer et yderligere produktionsbehov fra de underordnede samlinger, der er planlagt i de forrige trin. Det foreslås, at du opretter to produktionsordrer til forsyning af hjulnav, én til 10 nav fortil og én til 10 nav bagtil.

 9. Vælg Vis alle i gruppen Generelt under fanen Handlinger for at få vist en oversigt over alle behov for de to produktionsordrer.

  Den foreslåede forsyningsplan indikerer, at der i alt oprettes fire købsordrer for komponenterne. Du beslutter dig for at lave de foreslåede ordrer.

 10. Vælg Lav ordrer i gruppen Generelt under fanen Handlinger.

 11. Vælg indstillinger Alle linjer og derefter knappen OK i feltet Lav ordrer for. Kontroller, om der stadig findes et behov for produktionen af den overordnede vare, cyklen, der sælges på salgsordren 1001.

 12. På fanen Handlinger i gruppen Funktioner vælges Beregn plan.

  Meddelelsen angiver, at alle påkrævede varer nu er leveret. Kontrollér de fastlagte produktionsordrer, der er oprettet.

 13. Indtast Fastlagte prod.ordrer i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

  Se, hvordan start- og sluttiderne for de enkelte ordrer er planlagt i overensstemmelse med produktstrukturen i vinduet Fastlagte prod.ordrer. Komponenterne til de laveste niveauer i strukturen produceres først. Derfor skal du planlægge ordrer med flere niveauer som vist i denne planlægningsprocedure.

Se også