Åbn vinduet Beregn plan - planlægningskld..

Beregner en forsyningsplan for varer of lagervarer (pr. lokation), der har feltet Genbestillingssystem indstillet til Køb (RV), Prod.ordre, montage eller Overførsel.

Du kan vælge en af følgende beregningsmåder.

Indstilling Beskrivelse

Beregn totalplan

Brug denne metode til at planlægge for alle varer, uanset ændringer siden den forrige planlægningskørslen.

Du beregner en totalplan, når der er ændringer i stamdata eller kapacitet, som produktionskalendere, der påvirker alle varer og derfor hele leveringsplanen.

Beregn nettoplan

Brug denne metode til kun at planlægge varer, der har følgende typer ændringer til deres behovsforsyningsmønster siden sidste planlægningskørsel:

  • Behovsændringen for en vare, som prognose, salg eller komponentlinjer.
  • Ændring i stamdata eller i planlagte leveringer til varen. Dette kan være ændringer i stykliste eller ruten, ændringer i planlægningsparametre eller afvigelser i lagerbeholdningen, der ikke er planlagt.

Du kan beregne en bevægelsesplan for at spare tid og systemressourcer, når leveringsbehovsmønsteret ikke er blevet ændret for alle varer siden sidste planlægningskørsel.

Kørslen Beregn plan udfører følgende trin:

  1. Udforsker leveringsbehovet for varen og beregner den planlagte disponible balance. Saldoen beregnes på følgende måde:
    Lagerbeholdning + Fastlagt tilgang + Planlagt tilgang -Bruttobehov
  2. Angiver nettobehovet for varen.

Opretter en varegenbestillingsplan for at opfylde nettobehovet. Planen vises i planlægningskladden som detaljerede ordreforslagslinjer, der ledsages af aktionsmeddelelser, som foreslår bestemte brugerhandlinger. Der findes følgende aktionsmeddelelser:

Aktionsmeddelelse Beskrivelse

Ny

Opretter nye forsyningsordrer.

Ret antal

Ændrer antallet i en eksisterende forsyningsordre.

Omplanlæg

Omplanlægger eksisterende forsyningsordrer.

Omplanlæg & ret

Omlægger eksisterende forsyningsordrer og ændrer af antallet af eksisterende forsyningsordrer.

Annuller

Annullerer overskydende forsyningsordrer.

Du kan acceptere aktionsmeddelelsen på planlægningslinjen og viderebehandle den. Hvis du ikke vil godkende den, kan du manuelt ændre eller slette linjer i planlægningskladden.

Når du har godkendt en planlægningslinje for indkøb, produktion, montage eller overførsel, skal du bruge Udfør aktionsmedl. - plan. til at konvertere linjen til en købsordrelinje, en produktions- eller montageordre eller en overførselsordrelinje.

Indstillinger

Beregn MPS: Angiver, om du skal beregne et hovedproduktionsskema (MPS) baseret på et uafhængigt behov. Resultaterne vises i planlægningskladden, og du kan ændre dem. Du kan derefter beregne en materialebehovsplan (MRP) for at medtage afhængigt behov.

Beregn MRP: Angiver, om du vil beregne en MRP, der beregner afhængigt behov baseret på MPS. MRP medtager både det uafhængige og det afhængige behov. Resultaterne vises i planlægningskladden, og du kan ændre dem.

Bemærk
Du kan også udføre en kombineret beregning af MPS og MRP direkte på baggrund af et produktionsforecast. Dermed skal du ikke udføre en beregning af MRP bagefter, men du får på den anden side ikke mulighed for at ændre MPS. Hvis du ikke ændrer MPS, er resultatet af at beregne en MPS og derefter en MRP det samme som at beregne en kombineret MPS og MRP.

Hvis du vil udføre en kombineret beregning af MPS og MRP, skal du først definere denne i feltet Komb. hovedplan-/MRP-beregning i vinduet Produktionsopsætning.

Startdato: Angiv den dato, der skal anvendes til nye ordrer. Denne dato bruges til vurdering af lagerbeholdning. Hvis lagerbeholdningen er under genbestillingspunktet, så planlægges genbestillingsordren fremad fra denne dato.

Kun leverings- og behovshændelser med forfaldsdatoer på eller efter startdatoen medtages i planlægningskørslen. Alle hændelser med forfaldsdatoer før planlægningens startdato samles i en nødforsyningsordre, så varen ankommer på planlægningens startdato. Du kan finde flere oplysninger i Advarsel.

Slutdato: Angiv den dato, hvor planlægningsperioden begynder. Efterspørgsel ikke medtaget efter denne dato.

Stop, og vis første fejl: Angiver, om du vil stoppe den planlægning, der køres, når der registreres en fejl. Hvis planlægningskørsel stoppes, vises en meddelelse med oplysninger om fejlen (den første). Hvis der er fejl, vises kun de fejlfri planlægningslinjer i planlægningskladden, som blev oprettet, inden fejlen opstod.

Hvis du ikke markerer dette felt, fortsætter kørslen Beregn plan, indtil den er færdig, og vil ikke blive afbrudt af eventuelle fejl. Hvis der er registreret fejl under kørslen, vil der efter kørslen blive vist en meddelelse om, hvor mange varer der berøres af fejlene. Derefter åbnes vinduet Log over planlægningsfejl med flere oplysninger om fejlene og tilknytninger til det/de berørte varekort.

Brug forecast: Angiver et forecast, der skal medtages som efterspørgsel, når planlægningskørslen udføres.

Udeluk forecast før: Angiver, hvor meget af det valgte forecast der skal medtages i planlægningskørslen, ved at angive en dato. Efterspørgsel, der går forud for denne dato, medtages ikke.

Respekter planlægningsparametre for undtagelsesadvarsler: Som standard er dette felt ikke valgt.

Efterspørgsel på planlægningslinjer med advarsler modificeres normalt ikke i henhold til planlægningsparametre. Planlægningssystemet foreslår i stedet kun en forsyning til at dække det nøjagtige behovsantal. Du kan dog indstille planlægningskørslen, så den respekterer visse planlægningsparametre for planlægningslinjer med visse advarsler.

Når dette felt er markeret, overholder planlægningslinjerne med undtagelsesadvarslerne følgende planlægningsparametrene på vare- eller lagervarekortet:

Parametertype Genbestillingsmetode Parameter

Genbestillingspunktsparametre

Fast genbestil.antal

Genbestillingspunkt

Ordrekvantum

Maks. antal

Genbestillingspunkt

Maks. lagerbeholdning

Desuden overholdes følgende ordrefaktorer:

  • Min. ordrestørrelse
  • Maks. ordrestørrelse
  • Oprundingsfaktor

Hvis feltet ikke er markeret, modificeres planlægningslinjer med advarsler om undtagelse ikke, og kun det nøjagtige behovsantal foreslås.

Bemærk
Generelt sikrer exceptionelle ordreforslag, at den planlagte disponible beholdning aldrig er lavere end niveauet for sikkerhedslageret. Dette betyder, at det foreslåede antal lige akkurat er nok til at dække sikkerhedslageret uden at tage hensyn til planlægningsparametrene. Men i nogle eksempler tages der hensyn til ordremodifikatorer.

Tip

Se også