Denne rapport viser henholdsvis bevægelse og saldo for finans og budget samt beregning af restbudget. Rapporten kan desuden vise udgiftsfordelingsposter.

Indstillinger

Analysekode: Feltet skal udfyldes med analysekode med opslag via F4/pil. Data medtages kun, hvis de var til stede inden opdatering af analysen. Hvis der derfor ex er indtastet nye budgetposter siden sidste opdatering, vil analysen skulle opdateres på ny. Endvidere skal analysens felt 'Medtag budgetter' være markeret ved opdatering.

Medtag dimensioner: Når Analysekode er udfyldt, kan man trykke på elipseknappen i feltet for at vælge dimensioner og deres indbyrdes forhold i udskriften. Dette sker ved at vælge niveau for de dimensioner, der skal medtages. 'Niveau 1' er øverste niveau, 'Niveau 4' er nederste niveau. Bemærk: jo flere niveauer man opsætter, jo længere tid er rapporten om at generere udskriften.

Kolonneformatnavn: Feltet er obligatorisk. Vælg med opslag via F4/pil det kolonneformat, som rapporten skal tage udgangspunkt i. Rapporten kræver et kolonneformat svarende til "FORBRUG/BU", som er indeholdt i den officielle fil indeholdende kolonneformater. Teksten i Kolonnehoved svarer til overskriften i rapportudskriften; hvis man derfor ønsker engelsk tekst i rapportens kolonneoverskrifter, skal man indlæse og anvende den officielle fil postfixet ENU.

Datofilter: I dette felt skal du indtaste ønsket datofilter.

Finansbudgetnavn: Indvælg budget med opslag via F4 (Ctrl+F4)/pil. Hvis der ikke vælges et budgetnavn, benyttes alle budgetposter i den valgte analyse.

Udskriv tomme linjer: Afmærk dette felt, hvis du ønsker at udskrive de kombinationer, hvor beløb er 0.

Kun sumkonti: Afmærk feltet, hvis udskriften kun skal indeholde værdier for sumkonti. Feltet har kun indflydelse på finanskonti, hvorfor finanskontoen skal være indeholdt i analysen og opsat på niveau.

Medtag poster: Giver mulighed for at vælge ”Begge”, ”Kun alm. poster” eller ”Kun efterposter”. Hvis analysen er komprimeret, er feltet inaktivt.

Ultimoposter: Giver mulighed for at vælge ”Medtag” eller ”Medtages ikke”. Hvis analysen er komprimeret, eller 'Medtag poster' er sat til ”Kun efterposter”, er feltet inaktivt.

Udgiftsfordeling: Her kan du angive en udgiftsfordeling for visning af ekstra kolonner vedr. fordelt løn. Udgiftsfordelingen afgrænser de udgiftsfordelingsposter, der skal summeres i rapporten.

Klik på Udskriv for at udskrive rapporten. Klik på Vis, hvis du vil se rapporten, før den udskrives. Hvis du ikke vil udskrive rapporten, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.

Tip