Kørslen Korrektion af ressourcepriser (forbrug), er en kørsel, hvor kost-/salgspris og kost-/salgsbeløb kan reguleres for udvalgte ressourceposter, som ikke er tilknyttet sager. Kørslen danner posteringer til ressourcekladden, og igennem bogføring af disse foretages reguleringerne. Kørslen ligger i Ressourceplanlægning\Periodiske aktiviteter\Korrektion af ressourcepriser (forbrug).   

Fanebladet Indstillinger

Ressourcekladdetype: Du skal i dette felt angive/indvælge en ressourcekladdetype til korrektionslinjerne.

Ressourcekladdenavn: Du skal i dette felt angive/indvælge et ressourcekladdenavn til korrektionslinjerne.

Regulér købspris: Du skal sætte hak i dette felt, hvis du vil regulere købsprisen.

Inklusiv købspris = 0: Du skal sætte hak i dette felt, hvis kørslen skal inkludere ressourcer med købspris = 0.  

Regulér kostpris: Du skal sætte hak i dette felt, hvis du vil regulere kostprisen.

Inklusiv kostpris = 0: Du skal sætte hak i dette felt, hvis kørslen skal inkludere ressourcer med kostpris = 0.

Regulér salgspris: Du skal sætte hak i dette felt, hvis du vil regulere salgsprisen.

Inklusiv salgspris = 0: Du skal sætte hak i dette felt, hvis kørslen skal inkludere ressourcer med salgspris = 0.

Nyt Bilagsnummer: Du skal i dette felt angive et bilagsnr.

Fanebladet Ressource

Nummer: Her skal du angive ressourcens nummer.

Type: Her skal du angive ressourcens type.

Fanebladet Ressourcepost

Bogføringsdato: Her skal du indtaste en datomæssig afgrænsning af de ressourceposter, der skal omfattes af korrektionen. Datointerval er kendetegnet ved en start- og slutdato, hvor sidstenævnte er lig, eller efter førstnævnte.

Bilagsnr.: Her skal du angive et filter på bilagsnummer på ressourceposterne

Fakturerbar: Her skal du anføre et Ja, hvis kun fakturerbar poster skal reguleres. Ønskes regulering af ikke-fakturerbar poster skal du anføre Nej. <Blank> medtager begge typer poster.

Klik på OK for at starte kørslen. Hvis du ikke vil benytte kørslen, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.

Tip